این عکس که در یکی از روزنامه های محلی مشهد چاپ شده، نشانگر فضای شکل گیری انقلاب و نحوه انتقال پیام( ضبط صوت و کاست) است.