این عید به نور فاطمیه زیباست
روزی تمام سال من با زهراست
بابردن نام فاطمه فهمیدم
سالی که نکوست از بهارش پیداست.